xuất khẩu đá ốp lát

Quy định đá ốp lát đã qua chế biến xuất khẩu

Quy định đá ốp lát đã qua chế biến xuất khẩu Quy định đá ốp lát đã qua chế biến xuất khẩu

Theo quy định tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày30/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn ...